adres:
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
województwo: lubelskie
powiat: Lublin
NIP: 9461824287
telefony:
tel. (81) 744 50 61
fax (81) 744 50 67
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
Obszary działalności naukowej

Badania właściwości fizycznych materiałów oraz procesów istotnych dla środowiska przyrodniczego, zrównoważonej produkcji rolniczej i przetwórstwa płodów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości surowców i produktów żywnościowych. Specjalistyczne metody pomiarowe, modelowanie komputerowe. Fizyka środowiska Badania i monitoring procesów fizycznych i fizyko-chemicznych w układzie gleba-roślina-atmosfera Właściwości fizyczne, chemiczne i fizyko-chemiczne gleby i roślin oraz ich związek z przebiegiem procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina- atmosfera. Bazy danych i systemy regulacji właściwości powierzchniowych oraz hydrofizycznych i termofizycznych gleby. Zjawiska i procesy warunkujące fizyczną jakość gleb. Związki pomiędzy fizycznymi i biologicznymi właściwościami gleby a stanem jej natlenienia. Tworzenie się gazów cieplarnianych w glebie i ich emisja do atmosfery. Zanieczyszczenie środowiska rolniczego. Fizyczne warunki glebowe wpływające na rozwój korzeni i plonowanie roślin.

Fizyka materiałów roślinnych w zrównoważonej produkcji rolniczej Badania fizycznych właściwości roślin i płodów rolnych oraz procesów zachodzących podczas wegetacji, zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania
Właściwości fizyczne roślin i płodów rolnych. Procesy fizyczne istotne dla zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania surowców. Mikrostruktura materiałów roślinnych. Fizyczne metody identyfikacji uszkodzeń płodów rolnych oraz mechanizmy ich powstawania przy uwzględnieniu wpływu czynników zewnętrznych oraz zmienności międzyodmianowej. Usprawnienia technologii, które zapobiegają niekorzystnym skutkom uszkodzeń oraz polepszają jakość surowców i produktów żywnościowych.
Metrologia agrofizyczna
Opracowywanie i doskonalenie fizycznych metod pomiarowych

Metody i urządzenia do pomiaru, monitoringu i analizy czasowo-przestrzennej zmienności fizycznych parametrów środowiska glebowego i materiałów rolniczych poddawanych procesom agrotechnicznym i technologicznym. Prace nad standaryzacją metod pomiarowych.
Modelowanie i symulacje komputerowe Modelowanie komputerowe procesów w środowisku przyrodniczym oraz procesów przetwórczych
Procesy wymiany masy i energii w systemie gleba- roślina-atmosfera oraz w produktach rolniczych. Systemy regulacji właściwości fizycznych, hydrofizycznych i termofizycznych oraz biologicznych badanych układów i struktur. Systemy nawożenia mineralnego przy uwzględnieniu minimalizacji efektów zanieczyszczeń środowiska. Charakterystyki fizyczne materiałów granularnych. Procesy fizyczne występujące w technologiach obróbki i przetwarzania płodów rolnych.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno