adres:
ul. Bursaki 17
20-150 Lublin
województwo: lubelskie
powiat: Lublin
NIP: 7121001930
telefony:
tel./fax (81) 742 10 68
tel./fax (81) 741 22 80
branże:
opis działalności:
USŁUGI

Ekologia i hydrogeologia
 • projektowanie i zakładanie lokalnych sieci monitoringu dla obserwacji wpływu obiektu na stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
 • określenie tła hydrochemicznego obiektów oraz badania okresowe zmian jakości wód;
 • badanie własności fizyko-chemicznych wód, gleb i gruntów;
 • opracowanie technologii rekultywacji składowisk i końcowego ukształtowania architektonicznego krajobrazu;
 • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć oraz przeglądów ekologicznych;
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych i wniosków do pozwoleń wodnoprawnych;
 • badanie i ocena stanu środowiska terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje;
 • dokumentowanie warunków hydrogeologicznych złóż nowych i eksploatowanych;
 • projektowanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych;
 • projektowanie w zakresie poszukiwania i możliwości gospodarczego wykorzystania wód termalnych.

Geologia i górnictwo

 • sporządzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych;
 • dokumentowanie zasobów złóż surowców podstawowych i pospolitych;
 • opracowywanie projektów zagospodarowania złoża;
 • opracowywanie projektów eksploatacji kopalń, partii złóż oraz planów ruchu zakładów górniczych;
 • wykonywanie badań wasności górotworu w warunkach "in situ" i badań laboratoryjnych własnoci skał dla potrzeb doboru obudów wyrobisk górniczych;
 • wykonywanie ekspertyz warunków geotechnicznych i geologiczno - inżynierskich pod bezpośrednie posadowienie porjektowanych inwestycji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową.
  EDYCJA DANYCH »
  zamknij okno